Kontaktuje nás na:

e-mail: obchod@led-svet.sk

tel. č.: 0915 470 162 a 0949 864 765

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia 

 1.1. Predávajúci je obchodná spoločnosť NOBA Company s. r. o., Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 151 522, DIČ: 2120191128, IČ DPH: SK2120191128, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40110/N (ďalej primerane len „predávajúci“). Predávajúci prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.led-svet.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

  • e-mail: obchod@led-svet.sk

  • telefón a fax: ...................

  • mobil: 0915 470 162 a 0949 864 765

Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:00 – 17:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.led-svet.sk.

1.2 Spotrebiteľ je osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Spotrebiteľ  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.4. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu  a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Objednávanie tovaru

 2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portáli predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je spotrebiteľ oprávnený vykonať bez registrácie.

Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.

Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku.

V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt

Spôsob platby za tovar

Cena pri nákupe do 100,- €

Cena pri nákupe nad 100,- €

Popis

v hotovosti alebo platobnou kartou

-

-

pri osobnom prevzatí tovaru v predajní v Topoľčanoch

dobierkou do SR

5,99 €

-

peniaze preberá kuriér alebo poštový doručovateľ

dobierkou do ČR

5,99 €

5,99 €

peniaze preberá kuriér

okamžitou platbou

-

-

okamžitý online prevod TrustPay prostredníctvom internet bankingu na území SR a ČR

prevodom/vkladom

-

-

na účet predávajúceho3.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%. 

 3.2. Spotrebiteľ má možnosť uhradiť za objednaný tovar:

V prípade ak si spotrebiteľ zvoli spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

 3.3. Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + poštovné a balné.

 3.4. Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov dopravy: 

Spôsob doručenia tovaru na území SR

Cena pri nákupe do 100,- €

Cena pri nákupe nad 100,- €

osobný odber

-

-

 

 

 

Geis Parcel SK s.r.o.

5,99 €

-

V prípade osobného odberu sa zákazník zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu v lehote 5-tich dní na odbernom mieste. Ak zákazník uhradil platbu za tovar vopred na bankový účet predávajúceho, tovar mu bude uskladnený do doby prevzatia.

Pri doručení kuriérom (zasielateľskou službou) je cena kalkulovaná podľa cenníka spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.,  Ulica Trňanská 6, 960 01 Zvolen.

 

Spôsob doručenia tovaru

zahraničným zákazníkom

Cena pri nákupe do 100,- €

Cena pri nákupe nad 100,- €

osobný odber na území SR

-

-

kuriér Geis Parcel SK do ČR

od 11,22 €

od 11,22 €

 

Do Českej republiky je cena kalkulovaná podľa cenníka spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.,  Ulica Trňanská 6, 960 01 Zvolen.

Do zahraničia doručujeme tovar prostredníctvom kuriérskej služby Geis Parcel SK s.r.o.,  Ulica Trňanská 6, 960 01 Zvolen.

Poštovné do zahraničia s DPH 20% (Postal cost with Tax 20%):

    Rumunsko 
   SlovinskoBulharsko 
   LuxemburskoEstónsko 
   FrancúzskoLotyšsko 
   ŠvajčiarskoLitva 
   LichtenštajnskoChorvátsko 
   Taliansko*Írsko 
   Veľká Británia**Španielsko 
   MonakoPortugalskoSrbsko*
  PoľskoHolandskoNórskoBosna
 Česká RepublikaRakúskoDánsko*ŠvédskoGrécko
 MaďarskoNemeckoBelgickoFínskoIsland
1 kg 11,22 € 20,25 € 29,21 € 35,52 € 63,00 €
3 kg 14,31 € 25,89 € 36,51 € 45,48 € 80,00 €
5 kg 16,98 € 30,21 € 43,82 € 54,77 € 92,00 €
10 kg 18,80 € 34,52 € 50,45 € 63,07 € 97,00 €
15 kg 20,45 € 38,50 € 56,43 € 71,03 € 101,00 €
20 kg 22,81 € 42,16 € 61,74 € 77,34 € 104,00 €
25 kg 23,44 € 44,81 € 65,72 € 82,98 € 113,00 €
30 kg 25,50 € 47,47 € 69,71 € 97,96 € 117,00 €
40 kg 28,05 €        
50 kg 31,07 € (iba ČR)        

 


 

Pri odosielaní tovaru do zahraničia ( s výnimkou ČR) nie je možné zaplatiť kúpnu cenu tovaru na dobierku. Kúpna cena je splatná do 5 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby. 

Najlacnejší bežný spôsob doručenia je doručenie tovaru prostredníctvom UPS.

4. Dodacie lehoty

 4.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 4.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4.4 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.3, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.  

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy 

 5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

5.1.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa: 

a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo ak sa:

b) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

d) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (kúpnej zmluvy/ potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) sa považuje za zachovanú v prípade ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa pís. a) až d) tohto bodu.

Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku ste oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese NOBA Company s. r. o., Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany, email obchod@led-svet.sk, telefón a fax predávajúceho 0915 470 162 alebo 0949 864 765; alebo ste na tento účel oprávnený využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali súčasne pri prevzatí tovaru.

5.1.2 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. 

 5.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú Vám ako spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je 10,- €.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

a) objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,

c) vystavená cena produktu bola chybná.

5.6. Orgánom dohľadu nad poskytovaním predajom tovaru/ poskytovaním služieb predávajúcim a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 

5.7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 

 6.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a platnými inými relevantnými právnymi predpismi. 

 6.2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

 6.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, ak nie je v záručnom liste uvedené inak záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručnú dobu nemožno skrátiť a taktiež ju zamieňať so životnosťou tovaru. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená (napr. batérie).  V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

 6.4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu).

6.5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru. 

6.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

  • osobne na adrese predávajúceho predložením tovaru a dokladu o kúpe. Tovar nie je možné reklamovať na odberných miestach, ktoré nie sú prevádzkarňami predávajúceho.

  • odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu sídla predávajúceho. 

6.7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom. 

6.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania kupujúci získa na adrese Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany.

6.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

6.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým so spôsobov uvedených v bode 6.9 a vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 30 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. 

6.11. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať skladné 1 € s DPH denne za neprevzatý tovar po uplynutí 30 – dňovej lehoty, v prípade ak o tom, že je tovar pripravený na prevzatie spotrebiteľom výslovne spotrebiteľa informoval. 

6.12. Kupujúci môže podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla Predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. pre zákazníkov informačného systému "Zákaznícky systém":

Prevádzkovateľ

NOBA Company s. r. o., Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 151 522, DIČ: 2120191128 IČ DPH: SK2120191128 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40110/N

Sprostredkovateľ

Geis Parcel SK s.r.o.,  Ulica Trňanská 6, 960 01 Zvolen.

Účel spracúvania osobných údajov

- uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom osobných údajov a kupujúcim ako dotknutou osobou;

- evidencia kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov;

- spracovanie účtovných dokladov pre daňové účely;

- zistenie spokojnosti s nákupom po dobu 10 dní od vykonania objednávky;

- zabezpečenie prepravných služieb (doručovanie) kúpeného tovaru;

Rozsah osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie tovaru, telefónne číslo, e-mail

Tretie strany

osobné údaje sa neposkytujú

Okruh príjemcov

zmluvné strany (predávajúci a kupujúci)

Forma zverejnenia

osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny

osobné údaje sa neprenášajú

Poučenie o právach dotknutej osoby:

a)    Prevádzkovateľ je oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov uvedených vyššie v tejto informácii.

b)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov a to aj bez súhlasu dotknutej osoby; právnym základom spracúvania je § 10 ods. 3 pís. b) zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

c)    Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.

d)    Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby

e)    Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu predávajúceho NOBA Company s. r. o., Dopravná 168/2, 955 01 Topoľčany; b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.3. V prípade vzniku sporu má spotrebiteľ právo riešiť spor prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

8.4. Predávajúci sa nezaviazal na dodržiavanie kódexov správania.

8.5. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

8.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. 3. 2016

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

 

Kupujúci:                                                                                                                 Predávajúci:

Meno a priezvisko*:

 

Obchodné meno*:

NOBA Company s.r.o.

Ulica a číslo*:

 

Ulica a číslo*:

Dopravná 168/2

Mesto*:

 

Mesto*:

Topoľčany

PSČ*:

 

PSČ*:

955 01

Telefón:

 

Telefón:

+421

E-Mail:

 

E-Mail:

obchod@led-svet.sk

 

 

IČO*:

50 151 525

 

 

DIČ/IČ DPH:

SK2120191128

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar / službu, ktorý som si objednala / objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - eshopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.led-svet.sk

Objednávka číslo:

 

zo dňa:

 

Tovar mi bol doručený dňa* (deň prevzatia):

Číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie:

(označte len jednu možnosť)

A. Plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenie od zmluvy)

B. Čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť tovaru):

 

 

 

 

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu v Eurách:

Požadovanú sumu mi vráťte*:

(označte len jednu možnosť)

A. Poštovým poukazom na moju adresu:

Meno a priezvisko*:

Ulica a číslo*:

Mesto*:

PSČ*:

B. Prevodom na účet (číslo / kód banky alebo IBAN):

Obsah zásielky:

(označte možnosti)

A. Odstúpenie od zmluvy

B. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia

C. Faktúra o kúpe tovaru

D. Príslušenstvo k tovaru

E. Dodací list

F. Iné (uveďte):

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je v dodaný tovar, alebo preukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu, pričom distribučné a logistické náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

 

V ............................. dňa .......................

 

 

                                                                                                                           _____________________

 

                                                                                                                                              Podpis